Meer groen in nieuwbouwwijken: andere aanpak nodig in Amsterdam!

De bouwopgave van Amsterdam zou naast verdichten ook meer expliciet zou moeten streven naar een maximale hoeveelheid groen en bomen. Denk aan het behoud of de her plant van bomen of het mogelijk
maken van innovatief groen zoals groene gevels en daken. Het is van groot belang dat de mogelijkheden om bomen en groen meer in bebouwing te integreren worden onderzocht en uitgeprobeerd.

Al lange tijd vraag ik als lid van de PvdA fractie in Amsterdam Noord aandacht voor voldoende groen in de wijken. Door de nieuwbouw verdwijnt groen in toenemende mate in de hele stad. Op initiatief van de PvdA, SP en D66 heeft de bestuurscommissie in stadsdeel Noord een brief aan de gemeenteraad gestuurd. Met deze brief spreken we onze zorg uit over het bomen- en groenbestand door de komst van nieuwbouw, én reiken we een aantal oplossingen daarvoor aan.

Meer garanties om bij nieuwbouw maximaal groen en bomen te realiseren

Binnen de financiële afspraken (de zgn. GREX-afspraken) bij nieuwbouw, moeten bomen en groen volwaardig worden meegenomen, en het realiseren van bomen en groen expliciet opgenomen. De verantwoording voor de groenbalans wordt binnen de GREX geregeld.

Bij de start van nieuwbouw wordt helder aangegeven dat in een plan de maximale hoeveelheid groen en bomen wordt gerealiseerd. Daarover zou een verklaring moeten zijn afgelegd welke mogelijkheden zijn onderzocht en worden benut. Het streven blijft daarbij om zo min mogelijk geld te storten in het groencompensatiefonds en dus maximaal in een nieuwbouwwijk te herplanten. Het groencompensatiefonds is een noodoplossing en daarin wordt pas gestort als het maximum aan bomen en groen in een plangebied is ingetekend. Dat laatste moet het streven blijven en beter worden gegarandeerd dan nu het geval is.

Bomen moeten de ruimte krijgen in de stad

Nu spreekt de uitwerking van de Amsterdamse Bomenverordening – Compensatie en herplant van bomen – over de ecosysteemdiensten die bomen verlenen en dat ander groen deze diensten ook kan compenseren. Dat is zeker waar, maar daarbij zouden dan ook de belevingswaarde van bomen zelf en de verkoelende waarde die bomen hebben moeten worden meegenomen. Een boom beleef je als Amsterdammer toch anders dan een struik. Daarnaast koelen bomen de stad grondiger dan ander groen. En een boom neemt gemiddeld 500 liter water uit de bodem op, en kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan een rainproof gebouwde wijk.

Een voorwaarde voor mooie bomen is wel dat bomen de ruimte hebben om te groeien, ook ondergronds. Kabels en leidingen liggen bomen – of het planten van bomen – nu nogal eens in de weg of krijgen prioriteit. Bij de aanleg van deze ondergrondse kabels en leidingen zou de ondergrondse ruimte die bomen krijgen moeten worden meegewogen als gelijkwaardig belang, dan wel gecompenseerd worden in kosten om plant van bomen mogelijk te maken.

Regel het groen- en bomenbestand niet op de Stopera maar in de stadsdelen

Het is nu erg lastig om overzicht te houden op hoe het groen- en bomenbestand zich ontwikkelt: elk ontwikkelgebied probeert nu het groen te compenseren en zodra dat niet kan, wordt geld gestort in het groencompensatiefonds. Uit dat fonds wordt dan in de gehele stad groen gecompenseerd. Het is niet helder wat dat betekent voor het groen- en bomenbestand als we alle ontwikkelingen samen nemen in bijvoorbeeld Amsterdam Noord. Een eerste stap zou zijn om op korte en middellange termijn een doorkijk te geven van hoe de (bestaande) bomen en het groen gemaximaliseerd worden in de nieuwe ontwikkelingen van Noord. Waarbij het doel moet zijn om in eerste instantie maximaal bomen te planten en in tweede instantie bijvoorbeeld groeiplaatsverbetering.

Verder is het van belang in het kader van de komende bouwprojecten te bepalen waar in de komende jaren nog kansen zijn. En als die er niet zijn, waar wordt dan gecompenseerd wat er weggaat? Met een dergelijk overzicht in de hand kunnen wij als bestuurscommissie van het stadsdeel onze ogen en oren open houden voor de groenontwikkeling in ons stadsdeel. Dat beeld is er nu niet. Keer op keer zie ik de betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving. Zij geven – zoals onlangs nog bij Elzenhagen Zuid – nuttige informatie waarbij bomen ondanks nieuwbouw toch behouden konden blijven.

In het verlengde van dit laatste stellen wij voor om de uitwerking van de Amsterdamse Bomenverordening – Compensatie en herplant van bomen – aan te passen. Daarin staat nu dat de wethouder Groen beslist. Juist in gevallen waarin compensatie moeilijk gaat zou het goed zijn om (creatief) op gebiedsniveau te kijken naar oplossingen. Het lijkt ons daarom logisch dat bestuurscommissies (en straks de stadsdeelcommissies en de stadsdeelbestuurder) daarin een rol spelen om de voorzet te doen, of te beslissen, op basis van een eventuele voorzet van Ruimte en Duurzaamheid. Juist lokaal is goed zicht op de ontwikkeling van groen en bomen. Lokale opgaven vragen om lokale kennis.

Op deze manier kunnen we op gebied-/stadsdeelniveau ook integraal kijken naar op te knappen en te verbeteren plekken, zoals in het traject ontwikkelbuurten. Bomen en groen zouden bij deze ontwikkelingen ook een belangrijke rol moeten spelen, naast ‘sociaal’ en ‘stenen’.

Met de groei van de stad raken de bomen en planten in de knel. Het is belangrijk om dat goed in beeld te houden, dat te voorkomen waar mogelijk en op stadsdeelniveau te zoeken naar oplossingen.

About

You may also like...

Comments are closed.